ARTICLE

NEWS UPDATE

Move money to wealthy 25032021

ภาพบรรยากาศงาน 𝐌𝐨𝐯𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐓𝐨 𝐖𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲 : 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐲 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐓𝐞𝐚

𝐂𝐈𝐒𝐒𝐀 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้งาน “𝐌𝐨𝐯𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐓𝐨 𝐖𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲 : 𝐓𝐡𝐚𝐢…

LIFESTYLE