Privacy Policy

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) เพื่อให้ท่านสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมถึงใช้บริการ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ (partner) ของบริษัท (“บริษัทร่วม”)

โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการให้การบริการบนเว็บไซต์ของบริษัท การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ หรือ การกดปุ่ม “ยอมรับ” หรือ การลงทะเบียนใดๆ บนเว็บไซต์ถือเป็นการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการให้บริษัททำการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์นี้ บริษัทใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้เว็บไซต์ต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. คำนิยาม
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  “คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เรียกดูและโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ บริการ โฆษณาและเนื้อหาของบริษัท
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
   1. 1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน Line ID รายได้ครอบครัวต่อเดือน ระยะเวลาที่ต้องการเข้าอยู่อาศัย
   2. 2) ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านสนใจงานอดิเรก กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ กีฬา การท่องเที่ยว
   3. 3) ข้อมูลในการพิจารณาผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อ หรือเลือกที่อยู่ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ
   4. 4) ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งาน GPS system ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
   5. 5) พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น
    1. หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
    2. ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
    3. หน้าเว็บ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม
    4. เวลาที่เยี่ยมชม
    5. เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท
   6. 6) ข้อมูลการทำธุรกรรม (ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ท่านทำบนเว็บไซต์) ข้อมูลการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นใดที่ท่านทำกิจกรรมบนเว็บไซต์ การบริการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านช่องทางการเชื่อมต่อของเว็บไซต์
   7. 7) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
  2. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3. และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
 3.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
  1. เพื่อการทำรายการตามที่ท่านประสงค์ เช่น กรณีท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลและโปรโมชั่น บริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลตามที่ปรากฎบนแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านทางดิจิตอล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับ หรือ กรณีการจองออนไลน์ (Online Booking) บริษัทจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการทำรายการจอง
  2. เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ การให้บริการเนื้อหา การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท และบริษัทร่วม
  3. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และ/หรือบริษัทร่วม รวมถึงสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว
  4. เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทใช้บริการการระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น
  5. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการส่งเสริมการขาย รวมถึงการบริการอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นในการใช้งานเว็บไซต์
  6. บริษัทจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ บริษัทร่วม โดยบริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ เป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัทหรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือได้รับความยินยอมจากท่าน
 4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  1. บริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย SSL เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย บริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ส่งทางอินเตอร์เน็ตได้ทุกกรณี ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดสูญหาย หรือเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล อันมีสาเหตุมาจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวทั้งสิ้น
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ตามนโยบายนี้ กรณีที่ท่านส่ง อีเมลหรือติดต่อผ่านช่องทางดิจิตอลอื่นๆ มายังบริษัท บริษัทจะเก็บเนื้อหาในอีเมล, ที่อยู่ของอีเมล์ และการโต้ตอบอีเมล ดังกล่าวไว้ เพื่อเป็นข้อมูล, เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่านเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล หรือเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่
  3. กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัท หรือดำเนินการในนามของบริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน
  4. บริษัทมีการจัดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของ ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
 5. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
  บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามซึ่งกำหนดตัวตนได้แน่นอนและมีนโยบายคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมีตามมาตรฐานเดียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ดังนี้
  1. บริษัทร่วม บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท
  2. บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญา และ/หรือผู้ให้บริการของบริษัท ซึ่งต้องดำเนินกิจการใดๆ อันจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัท
  3. หน่วยงานใดๆ ที่มีหน้าที่ปฎิบัติตามกฎหมาย
 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
  1. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้แก่บริษัท เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น, เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์ หรือ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร 02 026 5300 ภายหลังจากการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางรายการที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป
  3. หากบริษัทไม่ดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถขอให้บริษัทดำเนินการทำลาย ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อได้
 7. ข้อยกเว้นการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท หรือบริษัทร่วม
  2. การเปิดเผยข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
  3. การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย, คำสั่ง, กฎ, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล, หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ตามความจำเป็นอื่นใด
 8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หรือจนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งการขอเพิกถอนความยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้จัดเก็บไว้ได้นานกว่านั้น
 9. การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
  บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงให้ทันสมัย แก้ไข และเปลี่ยนแปลง รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกประกาศบนเว็บไซต์นี้
 10. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศไทย ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และสิทธิและข้อผูกพันและการดำเนินการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะถูกส่งไปยังศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีแห่งราชอาณาจักรไทย

ติดต่อเรา
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อมายัง ฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข 02 026 5300 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 18.00 น. หรือส่งอีเมลมาที่ [email protected]