CAREER

JOIN WITH OUR TEAM CISSA GROUP

PLEASE SEND YOUR CV TO : JOBS@CISSAGROUP.COM
TEL (HR) : 093-576-5885 , 081-895-9991

Sales Executive

มีใจรักงานขายและบริการ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป สาขาการตลาด การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุยอดขายตามที่บริษัทกำหนด สามารถจัดทำรายงานรวมไปถึงงานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายได้

Sales Freelance

มีใจรักการขายและการบริการ มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือเคยขายผลิตภัณฑ์ลงทุนประเภทอื่น ไม่จำกัดเพศและวุฒิการศึกษา

Accounting

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาบัญชี มีประสบการณ์ด้านธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี สามารถรายงานภาษี ตรวจสอบ รายรับ-รายจ่าย รายการทรัพย์สินและการคำนวนค่าเสื่อมราคา ควบคุมงบประมาณประจำปีและจัดทำรายละเอียดงบการเงินได้  

Human Resource Management (Base in Phuket)

ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3 ปี สามารถรับผิดชอบงาน HRM และ HRD รวมถึงการออกแบบ วิเคราะห์ ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ออกแบบและสร้างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามสมรรถนะความสามารถที่กำหนดไว้