หลังจากทดลองโครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City กับจังหวัดต้นแบบอย่างภูเก็ตเป็นที่แรกในประเทศไทย ซึ่งได้รับผลตอบรับประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เม็ดเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้น จนทำให้หลาย ๆ จังหวัดในประเทศไทยมีความสนใจที่จะขอเข้าร่วมการเป็น Smart City

นายไพรินทร์ ชูโชติ​ถาวร​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการกำหนดเกณฑ์สำหรับจังหวัดที่ต้องการขอเข้าร่วมเป็น Smart City โดยจะพิจารณาจาก 7 หัวข้อหลัก ซึ่งภูเก็ตเองถึงแม้ว่าจะเป็นต้นแบบนำร่องโครงการนี้อยู่แล้ว ก็ยังคงต้องพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามเกณฑ์ให้ครบถ้วนตามที่วางไว้ แต่สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ที่ต้องการเข้าโครงการ Smart City จะต้องผ่านเกณฑ์ดังกล่าวอย่างน้อย 2 ข้อขึ้นไปดังนี้ 1. Smart Living ความเป็นอยู่ดี มีความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

2. Smart people ประชาชนภายในจังหวัดมีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ สภาพแวดล้อมก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เอื้อต่อการเรียนรู้ แม้ว่าจะมีความหลากหลายทางสังคมก็สามารถอยู่ร่วมกันได้

3. Smart Energy มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน มีพลังงาานทางเลือก

4. Smart Environment มีการจัดการในเรื่องการดูแลทรัพยากรที่ดี ทั้งในด้านการจัดการมลพิษ ดูแลสิ่งแวดล้อม รักษาสมดุล มีประสิทธิภาพในการบริการจัดการ และติดตามผลลัพท์

5. Smart Mobility ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย, มีการจัดการที่ดีในด้านโลจิสติกซ์, การแบ่งปันและการใช้ยานพาหนะที่ประหยัดพลังงาน

6. Smart Economy มีความคล่องตัว การเชื่อมโยง และเกิดความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ประยุกต์ มีการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจ

7. Smart Government การเข้าถึงบริการของรัฐ พลเมืองมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ หลายภาคส่วนจากจังหวัดและเอกชน มีการยื่นเรื่องผลักดันให้ภูเก็ต กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวราว 13 ล้านคน สร้างรายได้มากถึง 370,000 ล้านบาท และแน่นอนว่าหากขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวแล้ว การจัดการในด้านการท่องเที่ยวจะดีขึ้นกว่าเดิม การแก้ไขปัญหาต่างๆ การเตรียมพร้อม รองรับความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว รวมไปถึงการลงทุนในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย  

 

[1] [2]